Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Usługi restauracyjne na rzecz uczniów i dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
Wrocław  
Ulica
ul. Ludwika Solskiego  
Numer budynku
13  
Data publikacji od
2019-07-23  
Data publikacji do
2020-07-31  
Termin składania ofert
2019-07-31 09:00  

Znak sprawy: US1/ZSP-9/2019                                                Wrocław, 23.07.2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 9  

we Wrocławiu ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

pn.:

 

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniówi dzieci uczęszczających

do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów i dzieci uczęszczających

do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  we Wrocławiu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

 

2.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od  01.09.2019r.  do 31.08.2020r.

 

KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium:

- ceny                                       - 60 %.

- dodatkowe zatrudnienie osoby       -40%

 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego sekretariat we Wrocławiu, przy ulicy Solskiego 13, 52- 401 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00, nie później niż  do dnia  31.07.2019r. do godz. 09:00

 

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  31.07.2019r. do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Solskiego13, sala nr 6.

 

Pliki do pobrania.

1.  Ogłoszenie o zamówieniu

2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - zamówienie na usługi społeczne

3. Załączniki nr 1- 6 (edytowalne)

4. Zał. nr 7 - Umowa -usługi – wzór

5.      Zał. nr 8 -  Umowa najmu lokalu – wzór

6.     Zał  nr 9     Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci

7.     Zał  nr 10    Zalecenia szczegółowedo surowców    

  1. Zał  nr 11    Jadlospisy dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli
     

UWAGA:

WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

Załączniki

  1. Ogłoszenie o ...eniu 2019.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Specyfikacja Ist...połeczne.pdf 270,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Załączniki nr...ytowalne).doc 114,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Zał. nr 7 - Um...– wzór.pdf 97,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Zał. nr 8 - Um...– wzór.pdf 68,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Zał nr 9 D...ie dzieci.pdf 7,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Zał nr 10 Z...surowców.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Zał nr 11 J...zedszkoli.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się